RESEARCH
Journals

At present, Jiangnan University has four published journals and the contact information is as follows:

1. Food Bioscience

ZHOU Yue fbio@cotaicks.com

https://www.journals.elsevier.com/food-bioscience

2. Journal of Food Science and Biotechnology

DAI Lingjiang ljd@cotaicks.com

ZHU Ming zhuming@cotaicks.com

LI Chunli lichunli@cotaicks.com

XU Yanchao ycxu16@cotaicks.com

3. Journal of Jiangnan University (Humanities and Social Sciences Edition)

CHENG Xiaozhi, XIE Guangqian, JIANG Ping

jdrwxb@cotaicks.com

4. Journal of Clothing Research

XING Baomei Xbm1991@126.com

LU Jie 942856589@qq.com

ZHANG Xue 308891494@qq.com

SHEN Tianqi shentq@cotaicks.com

5. Creation and Design

WU Yue, LAO Haiyong

Creation_design@163.com